Friday, 12 December 2008

1950s Olivetti Lettera 22 Typewriter

Ebay Item No.: 200287744147